Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı
Duyuru Tarih: 16.08.2018

Genel Sanayi Destekleri - Genel Çağrı ÇAĞRI DOKÜMANI

Alan Açıklama
 
Başlık
Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı
Çağrı Kodu SADE-TTA-GNL-2018-01
Tema Genel Sanayi Destekleri
Alt Tema Genel Çağrı
 
Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe
Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.
 
Hedefler
Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 
Beklenen Etkiler
Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.
Çağrı Bütçesi 200000000 TL
Çağrı Açılış Tarihi 01.08.2018
Çağrı KapanışTarihi 31.12.2018
Maksimum Proje Süresi 36 ay
Maksimum Proje Bütçesi 50000000 TL
 
 
 
Desteklenen Giderler
Personel Gideri Seyahat Gideri
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları Danışmanlık ve Hizmet Alımları Malzeme ve Sarf Alımları
Genel Giderler
Çağrı Başvuru Koşulları Çağrıya özel bir koşul bulunmamaktadır.
 
 
Çağrı Dair Özel Koşullar
Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir. -Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü -Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu -Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği
 
 
 
 
Gerekli Belgeler
Ön Kayıt için: 1. Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli) 2. Taahhütname (Yönergede veya Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış) 3. Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) 4. Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) 5. Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) 6. Kuruluşun KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)
Değerlendirme Yöntemi Hakem

 

Destek Oranı

*  KOBİ %75

*  Büyük Ölçekli Kuruluş %60

 

Destek Ödeme Şekli

* Harcama Sonrası Destekleme

Başvuru Yöntemi

Ön Başvuru Alınmaz

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Sermaye Şirketleri

İşbirliği Yapısı

Çağrıya ortaklı başvuru yapılabilir.

 

Kısmi Destek Uygulaması

Uygulanır

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

Ön Kayıt için: 1. Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli) 2. Taahhütname (Yönergede veya Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış) 3. Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) 4. Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) 5. Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) 6. Kuruluşun KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)

 

Rehberlik Hizmeti

Yok

Proje Sonuçları Uygulama Planı

İstenmez

E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173374